RP&A - Automation

 

Гэрийн автоматжуулалт

(SMART HOME)

Байгууламжийн менежментийн систем

  • Барилгын дулааны автоматжуулалт
  • Эрчим хүчний хяналт
  • Усны хяналт
  • Дэлгэцийн хяналт
  • Алсын удирдлага

Үйлдвэр болон үйлдвэрийн дамжлагын автоматжуулалт

  • Хөдөө аж ахуй
  • Хөнгөн үйлдвэр
  • Хүнд үйлдвэр