SEL-311L Цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт ба автоматжуулсан систем

SEL-311L нь зайн хамгаалалт (4 зона-ын), өндөр хурдтай шугамын хамгаалалт бүхий суурилуулахад хялбар цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн реле юм. Релег нэг эсвэл хос сувгуудыг ашиглан найдвартай байдлыг дээшлүүлэн 2 юмуу 3н төгсгөлтэй цахилгаан дамжуулах шугам дээр ашиглана. Релений логик төхөөрөмжүүд болон дахин залгагчийг (4 удаа) нэгтгэсэн энэхүү төхөөрөмжийг автоматжуулсан системдээ нэвтрүүлсэнээр  ерөнхий төслийн болон байгууламжийг барих зардлаа хэмнэх боломжтой болох юм.