SEL-551C Гүйдлийн ихсэлтийн болон дахин залгагч бүхий реле

SEL-551C Хуваарилах системийн хамгаалалтад шинэ уян хатан байдал бий болгож өгсөн гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт юм.  6 оролт, 3 гаралттай ба мөн 2 холбооны портыг нэмж өгсөнөөр удирдлагын уян хатан байдлыг нэмж өгсөн.