SEL-2505PB Логик схем шалгах төхөөрөмж

SEL-2505PB нь релений схемийг SEL MIRRORED BITS -р дамжуулан холбох үед релений схем дэх логик үйлдлийн ажиллагааг шалгах төхөөрөмж юм. SEL-2505PB нь SEL-2100 логик процессорын оролтуудыг болон логик схемийг бүхэлд нь шалгахад ашиглана.