SEL-411L Цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт, автоматжуулалт ба хяналтийн систем

SEL-411L нь бүх төрлийн цахилгаан дамжуулах шугамыг бүрэн хянах буюу хамгаалахад  зориулагдсан болно. SEL-411L  нь маш мэдрэмтгий ба өндөр хурдны ажиллагаанд зориулагдсан хос фазын ба чиглэлтэй үндсэн ажиллагаатай тухайн элементийн ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт юм. SEL-441L нь хамгаалалт ба автоматжуулалт ,хяналтын системийн бүрэлдхүүнээс  нөөц хамгаалалт ба нэгтгэл хангахаар зайн хамгаалалтын ба логик байдаг. Богино, урт эсвэл компенсацлагдсан цувралын болон бусад бүх төрлийн дамжуулах шугамуудад SEL-441L релег ашиглах боломжтой.

 

Popular Models

  • Multiterminal transmission line protection
  • Standard mho ground/phase and quad ground/phase distance and line current differential protection
  • Multiterminal transmission line protection
  • Subcycle ultra-high-speed mho ground/phase and quad ground/phase distance and line current differential protection
  • High-speed high-current interrupting outputs for ultra-high-speed tripping
  • Traveling-wave fault location for pinpointing faults within a tower span
  • Traveling-wave fault location for pinpointing faults within a tower span
  • Multiterminal transmission line protection

411L-Front.png

411L-Back.png