RP&A - Services

Манай компани доорх үйл ажиллагаануудыг хэрэглэгчидэд зориулан хамгийн найдвартайгаар гүйцэтгэж байна.  
 • 220 kV хүртэл болон түүнээс дээш хүчдэлийн бүх төрлийн цахилгаан эрчим хүчний барилга угсралт. 
 • Дулааны эрчим хүчний барилга угсралт (40 ата хүртэл)
 • Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
 • Гэр ахуйн автоматжуулалт
 • Эрчим хүчний бүх төрлийн чиглэлээр зураг төсөл боловсруулах
 • Эрчим хүчний бүх төрлийн тоног төхөөрөмж импортлох

Цахилгаан.

 • 5.1.1. 0.4-220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, тохируулга, бусад дагалдах ажил үйлчилгээ

Дулаан.

 • 5.2.1. 0,7-40,0 кгх/смдаралттай зуухны засвар, угсралт.
 • 5.2.2. 0,7-40,0 кгх/смдаралтат савны засвар, угсралт.
 • 5.2.3. 0,7-40,0 кгх/смдаралттай шугам хоолой, ЦТП-ны засвар.
 • 5.2.4. 40,0 кгх/см-аас доош даралтанд ажилладаг тоноглолын засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

Зураг төсөл.

 • 5.3.1. Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн зураг төсөл /10квт хүртэл/
 • 5.3.2. КИП, автоматик
 • 5.3.3. Цахилгаан дамжуулах гол шугам /түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи /35 квт хүртэл/