SEL-632 Сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж

SEL-632 Сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж нь тухайн газрын болон газар доорх сүлжээнд зориулсан чиглэлтэй тэжээлийн хамгаалалт ба маш олон Westinghouse –style сүлжээний хамгаалагчтай болно. Осцилограффын аваарын үеийн бичлэгтэй ба хэмжилтийн RMS-тэй. Мөн олон төрлийн залгалт салгалтын аргаар релед амархан суулгах боломжтой байдаг. SEL-632 реле нь -40 С-ээс +125С хүртэлх температурын хязгаар бүхий эрс тэс орчинд найдвартай ажиллана.