SEL-300G Генераторын хамгаалалтын реле

Энэхүү нь SEL-300g нь турбины  хамгаалалтын IEEE стандартад нийцсэн, микропроцессор дээр суурилагдсан, цахилгаан генераторын хяналт, удирдлага, хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх зориулалтаар цахилгаан станц болон үйлдвэрийн генераторуудад зориулагдан үйлдвэрлэгдсэн хэрэглэхэд хялбар генераторын хамгаалалтын реле юм.


Popular Models

 • Generator relay with differential protection
 • Horizontal panel mount
 • Generator relay with differential protection
 • Horizontal rack mount
 • Generator relay with differential protection and synchronism check
 • Additional inputs and outputs for easy integration
 • Modbus protocol
 • Horizontal panel mount
 • Generator relay with differential protection and synchronism check
 • Additional inputs and outputs for easy integration
 • Modbus protocol
 • Horizontal rack mount