SEL-587 Гүйдлийн дифференциал хамгаалалт

SEL-587 Гүйдлийн дифференциаль болон гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт нь  хоёр ширхэг оролт бүхий трансформаторууд, хөдөлгүүрүүд, генераторууд болон реакторуудыг хамгаалах боломжтой. Гүйдлийн ихсэлтийн болон дифференциаль хамгаалалтууд дээр аваарын үеийн бичлэг болон аваарын мэдээлэл дээр дүгнэлт хийхэд ашиглах боломжтой.