SEL-387A Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт

SEL-387A нь хоёр, гурав болон дөрвөн ороомогт трансформаторууд, машинууд, таслуурууд, шинүүд, болон гарсан шугамуудын хэмжилт, хамгаалалт, удирдлагын үүрэг гүйцэтгэх чадвартай гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн реле юм. Гүйдлийн оролтууд нь хэмжүүр, гүйдэл ихсэлтийн хамгаалалт, давтамжын ихсэлт/бууралтын хамгаалалтуудтай бөгөөд хүчний апаратуудыг өргөн хүрээнд хамгаалах боломжтой.