RP&A - Electrical Service

Эрчим хүч, цахилгаан хангамжийн алба нь БХБЯ, ЭХЯ-наас олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд, Монгол улсын барилга, эрчим хүчний норм дүрмийн дагуу дараах ажлуудыг МУ-ын зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүдийн удирдлаган доор чанар стандартын өндөр түвшинд гүйцэтгэж байна. Үүнд: